Milieuvriendelijkheid | Galvano Hengelo

Het milieu is belangrijk

Het milieubeleid dat een sterk preventief karakter heeft en erop gericht is om de belasting van onze processen op het milieu te inventariseren, te beheersen en waar (bedrijfseconomisch) mogelijk voortdurend te reduceren. Dit beleid is gebaseerd op een aantal hoofdzaken:

  • Werken volgens de meest energie-efficiënte methode (deelname MJA)
  • Voldoen aan de NeR
  • Minimalisatie emissies naar water
  • Voorkoming emissies naar de bodem
  • Zuinig gebruik grond- en hulpstoffen
  • Afvalbeheer volgens voorkeurreeks (Preventie / Recycling / Verwerking)
  • Voorkomen risico en hinder voor de omgeving, beleid (zware) ongevallen

Het doel van ons KAM beleid is: maximaal voldoen aan de wensen en eisen van onze stakeholders en bij alle hieruit voortvloeiende activiteiten de belasting voor de medewerkers en omgeving zo veel mogelijk beperken!

Wettelijke eisen en regels zijn hierbij een leidraad en een minimale basis, deze worden aangevuld met interne eisen. De interne procedures in het hoofdstuk ALG waar deze beleidsverklaring onderdeel van is, beschrijven hoe ons KAM-beleid is georganiseerd. De directie stelt zich verantwoordelijk voor de correcte naleving van het KAM-zorgsysteem. De bedrijfsleider is belast met het beheer en uitvoering van het kwaliteits-, arbo- en milieusysteem. Hij zal volgens een vaste planning de implementatie van het KAM-systeem en de daarbijbehorende procedures en werkinstructies (laten) beoordelen en periodiek aan de directie en organisatie rapporteren. Hij zal uitgaande van deze beoordeling aanbevelingen doen aan de directie.

De directie heeft zich ervan overtuigd, dat alle medewerkers het doel van het KAM-systeem hebben begrepen, en dat zij in staat zijn de voorschriften die op hun eigen werkgebied betrekking hebben uit te voeren. Aan alle medewerkers is opgedragen te voldoen aan wat in dit KAM-handboek en de daarbij behorende procedures en werkinstructies is voorgeschreven. Alle nieuwe voorschriften en procedures worden hiertoe bij vrijgave (ingebruikname) gepresenteerd en toegelicht in het werkoverleg.

Het KAM-beleid heeft als doel onze slogan waar te maken, dat resulteert waar nodig in bijstelling van concrete doelstellingen. Deze doelstellingen worden op duidelijk zichtbare plaatsen in het bedrijf opgehangen en via het intern overleg voortdurend bewaakt en geëvalueerd. Een belangrijk deel van de bewaking en beheersing van de doelstellingen en de organisatie vindt plaats via de diverse vormen van intern overleg. Het is de verantwoordelijkheid van de directie ervoor zorg te dragen dat, indien noodzakelijk, preventieve- en corrigerende maatregelen worden doorgevoerd. Toetsing en certificering van ons KAM-systeem door een certificerende instantie (Lloyds) aan de ISO9001 en ISO 14001 norm is een extra bevestiging van het voldoen aan alle gestelde eisen.

De directie stelt alle mogelijke middelen ter beschikking om het KAM-systeem actueel te houden en het bijbehorende beleid te kunnen uitvoeren.